Plán práce

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

KROUŽKY:

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

 

,,NAŠI NOVÍ KAMARÁDI“

·        

BOZ v ŠD, seznámení s řádem a režimem ŠD.

·        

Dodržování a vytváření pravidel mezi dětmi – péče o školní potřeby a hry.

·        

Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny. 

·        

Seznámení s prvňáčky, navázání kamarádských vztahů pomocí her-adaptace.

·        

Sebeobsluha při svačině, převlékání, úklid hraček a potřeb.

·        

Orientace ve škole  - Moje obec a okolí.

·        

Moje rodina – kdo do ní patří. Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin s rodinou.

·        

Bezpečnost při cestě do školy – dopravní značky, jsem chodec.

·        

Vycházka do podzimního lesa- pozorování změn v přírodě. (22.9. Podzim).

·        

Zpěv a poslech písní z pohádek.

·        

Turistická vycházka- chování v přírodě.

·        

Sportovní soutěže – koloběžkový závod, míčová školka-pravidla.

 

 

                                                ŘÍJEN    29.10.-30.10. Podzimní prázdniny

 

,,BARVY PODZIMU“

·        

Vycházka do podzimního lesa – sběr přírodnin – poznávání stromů.

·        

Ptáci našich zahrad a lesů – stěhování do teplých krajin.

·        

Tvoření z přírodnin. Výtvarné práce – podzim.

·        

Cizí kultury a zvyky- Halloween. Strašidla v ŠD.

·        

Výroba dekoračních svítidel z dýní.

·        

Roční období – pranostiky -  odlišnosti. Modelování ovoce a zeleniny.

·        

Exkurze na farmu do P. Žibřidovic -  Světový den zvířat- přednáška o chovu zvířat.

·        

Nácvik hudebního představení pro rodiče.

·        

PROJEKT – JABLÍČKOVÝ DEN.

·        

Turnaj – PEXESO.

·        

Návštěva knihovny-práce s knihou a časopisem.

·        

Sportovní soutěže -závody družstev- překážková dráha, stolní tenis- zdravé soutěžení.

 

LISTOPAD

 

,,NEPOSEDNÝ DRAK“

·        

Barevný podzim – barvy podzimu, počasí, výtvarná soutěž - Drakiáda.

·        

Přípravy přírody na zimu – střídání počasí.

·        

Strašidla a skřítkové - vytváření postaviček z přírodnin.

·        

Četba z encyklopedií, knih a časopisů. 

·        

Můj kamarád – kamarádské vztahy, společenské chování, zvláštnosti etnických skupin.

·        

Nácvik hudebního představení pro rodiče – rytmizace, hra na nástroj.

·        

Příprava výrobků na VÁNOČNÍ JARMARK.

·        

Rozvíjení slovní zásoby – didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy.

·        

Sportovní soutěže -turnaj ve stolním fotbálku, cvičení na gumových míčích.

 

PROSINEC

 

                ,,ČAS ADVENTU“

·        

Filmové představení – Čertovská pohádka.

·        

PROJEKT – ČERTOVSKÝ DEN: diskotéka.

·        

Tvoření- ČERT, MIKULÁŠ. 6.12. Sv. Mikuláš.

·        

Vánoční zvyky a tradice.

·        

Pečení cukroví, výroba přáníček a drobných dárečků.

·        

Zimní výzdoba družin, příprava na jarmark.

·        

Nácvik hudebního představení pro rodiče a veřejnost – zpěv koled, hra na flétnu.

·        

VÁNOČNÍ JARMARK- prezentace dětí na veřejnosti.

·        

Vánoční krmení zvířátek v lese. (21.12. Zima). Roční období – pranostiky.

·        

Vánoční posezení - zpívání koled u stromečku.

·        

Úklid družin – třídění stavebnic a he, úklid hraček.

                                                     LEDEN       29.1. Pololetní prázdniny

 

,,PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ“

 

·        

Skládání origamů, stříhání vloček.

·        

Znaky zimy v přírodě - Krmení ptáčků na školní zahradě. 

·        

Vycházka do zimního lesa- pozorování změn v přírodě, barvy zimy.

·        

Práce s internetem.

·        

PROJEKT – ŽIJEME ZDRAVĚ – Zdravá výživa. Péče o chrup – zdravé zuby.

·        

Naše tělo – základy 1. pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena.

·        

Zimní sporty –  bobování.

·        

Turnaj – ČLOVĚČE NEZLOB SE.

·        

Sportování v tělocvičně – pravidla her- míčové hry- fair play.

 

                                                 ÚNOR     8.2.-14.2. Jarní prázdniny

 

,,KDYŽ ZIMA MALUJE“

 

·        

Máme rádi pohádky - poslech, dramatizace, kresba pohádkových postav, modelování.

·        

Filmové představení – České pohádky.

·        

Stavby ze sněhu – bludiště, sochy.

·        

Malování – zimní královna, vločky.

·        

Vycházka do zimního lesa - pozorování stop zvířat.

·        

Svatý Valentýn – výroba valentýnky.

·        

Vědomostní soutěž – KUFR.

·        

Hudební hry – bubny, instrumentální doprovod.

·        

Turnaj – ČLOVĚČE NEZLOB SE.

·        

PROJEKT – BAREVNÝ KARNEVAL

·        

Sportovní soutěže – turnaj ve florbalu, bobování.

 

BŘEZEN

 

,,JARO SE PROBOUZÍ“

·        

Návštěva knihovny. Moje oblíbená kniha – výtvarné práce z knih – oblíbený hrdina.

·        

Jarní výzdoba družin. Práce s papírem – květiny.

·        

Výroba dárků pro maminku – 8.3. MDŽ.

·        

Probouzení jarní přírody – zvířátek – mláďata.

·        

Výroba dárečků k zápisu pro budoucí prvňáčky.

·        

Vycházka do jarního lesa a na louku – poznávání květin a stromů. (20.3. Jaro).Roční období –pranostiky.

·        

Sběr léčivých rostlin. Rostliny jedovaté.

·        

Výroba kraslic různými technikami, velikonoční přání.

·        

VELIKONOČNÍ JARMARK-prezentace dětí na veřejnosti.

·        

Velikonoční zvyky a tradice. 1.-2.4. Velikonoce.

·        

Sportování na hřišti – turnaj v malé kopané, míčové hry.

 

                                              DUBEN      1.4.-2.4. Velikonoční prázdniny

 

,,SVÁTKY JARA“

·        

Vycházka do jarního lesa – ochrana přírody, Jarní bouřky – Aprílové počasí.

·        

Beseda o ochraně přírody – správné chování v lese.

·        

Sběr léčivých rostlin.

·        

Význam rostlin – klíčení semínek, pokusy pěstování rostlin.

·        

PROJEKT – DEN ZEMĚ 22.4. – úklid okolí školy.

·        

REJ ČARODĚJNIC – karnevalové odpoledne. 30.4. Filipojakubská noc.

·        

Sportovní soutěže - míčová školka, švihadlová školka.

·        

Turnaj – DOBBLE.

 

KVĚTEN

 

                ,,UVIJEME VĚNEČEK“

·        

Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku. 

·        

Rodiče – portrét, naše bydliště, náš domov.

·        

Povolání – profese rodičů. Stará řemesla.

·        

Čím chci být až vyrostu – výtvarné zpracování.

·        

Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí - čištění studánky na Sklené.

·        

Vycházka na louku - Výstavka a poznávání květin v ŠD.

·        

Malování – kvetoucí stromy, rostliny.

·        

Návštěva muzea.

·        

Turistická vycházka.

·        

Hry na zahradě – stavby z písku.

·        

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, fotbal.

 

ČERVEN

 

,,ŽIJEME POHYBEM “

·        

PROJEKT –POHÁDKOVÝ DEN 1.6. Den dětí.

·        

Malování křídou po chodníku.

·        

Turnaj – PETANQUE.

·        

Jsem chodec a cyklista – dodržování pravidel. Důležitá telefonní čísla.

·        

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, míčové hry.

·        

Sportovní soutěže - míčová školka,  švihadlová školka, závody na koloběžkách.

·        

Den otců – výroba přání pro tatínky, drobného dárku

·        

Celodenní  výlet. (21.6. Léto). Roční období –pranostiky.

·        

Hodnocení celoroční práce s dětmi, úklid družiny - rozloučení se ŠD.

CELOROČNĚ:

- příprava na vyučování

- opakování a procvičování učiva formou her

- připomínání si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

- udržování dobrých kamarádských vztahů, naslouchání druhých

- výchova k péči o estetické cítění ŠD

- společná četba v rámci poledního klidu

- interaktivní a výukové programy

- činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

- vycházky do přírody, pozorování změn

- zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD

 

Vypracovala vedoucí vychovatelka: Lenka Zavadilová